x

NOTÍCIES

S’inicia el Projecte d’Atenció Farmacèutica davant de primeres dispensacions (PPDD) a les farmàcies de la província de Girona.

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) ha posat en marxa el Projecte d’Atenció Farmacèutica davant de primeres dispensacions (PPDD), alineat amb la projecció assistencial dels farmacèutics/ques d’oficina de farmàcia.

- Què facilitarà el projecte PPDD? Visualitzar de manera diferenciada, en accedir al pla de medicació de l’usuari, aquelles prescripcions que el pacient no hagi pres anteriorment o que tinguin una forma farmacèutica diferent de la utilitzada anteriorment. Aquesta visualització serà inicialment per als medicaments dels següents grups: inhaladors, insulines, anticoagulants i antiagregants plaquetaris. El farmacèutic/a podrà proporcionar informació personalitzada als pacients que es troben per primera vegada davant l’ús d’aquests medicaments. Es podrà registrar l’actuació farmacèutica a través del programa de gestió de la farmàcia (PGOF).

- Formació Per assegurar l’èxit del projecte, es proporciona una activitat de formació gratuïta per a tots els professionals farmacèutics que exerceixen a les farmàcies de Catalunya, siguin titulars, regents, substituts o adjunts.

- El registre de dades, clau per consolidar la funció assistencial del farmacèutic/a. El projecte te l’objectiu de dotar de nou contingut professional el sistema de recepta electrònica, consolidant i enfortint la xarxa de farmàcies de Catalunya. Disposar de dades registrades d’intervenció farmacèutica que mostrin l’actuació dels farmacèutics reforçarà la seva funció assistencial en el sistema, en l’àmbit de la millora de l’efectivitat i seguretat dels tractaments dels pacients.