x

Avís Legal

Identificació

El Col·legi de Farmacèutics de Girona és una corporació de dret públic, registrada en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Ultònia número 13, 2n pis, 17002 de Girona, telèfon Q 1766002 H.
Aquesta institució es regeix per les Lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica, i pels seus propis estatuts, declarats adequats a la legalitat per l'esmentat departament per Resolució JUS/318/2011 de 25 de gener, publicats en el DOGC de 10 de febrer 2011. Inscripció número F/B 211.

Propietat intel·lectual

Tot el contingut de les pàgines d'aquesta web (http://www.cofgi.cat) és propietat del Col·legi i comprèn, a títol enunciatiu no limitatiu, els següents elements: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de software, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de contingut, programa d'ordinador per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l'emmagatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Col·legi.

Accés dels usuaris

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l'ordre públic. En conseqüència, l'usuari s'obliga a abstenir-se de fer un ús mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos de la institució i de tercers o que, de qualsevol manera, pugui comportar un impediment en l'accés d'altres usuaris autoritzats, i es fa responsable dels danys i perjudicis que el Col·legi hagi de suportar per motiu d'aquest ús del portal.

Limitació de responsabilitat

El Col·legi adverteix que els continguts d'aquesta web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s'ofereixi mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres administracions públiques, notícies de premsa i serveis que proporcionin companyies alienes al Col·legi.

Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament, de les notícies aparegudes en diaris i revistes d'informació, ni dels continguts dels enllaços d'interès.

El Col·legi es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquesta web.

Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema informàtic dels usuaris per l'existència de virus no detectats o altres elements lesius en els seus continguts.

Tractament de dades de caràcter personal

El Col·legi de Farmacèutics de Girona és titular de la base de dades que es genera amb l'accés dels usuaris a la web.

El fitxer d'aquestes dades està notificat a les agencies de protecció de dades, té adoptades les mesures de seguretat adients al tipus de dades que garanteixen la confidencialitat i la integritat de la informació i l'usuari té dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar les dades, amb una comunicació escrita adreçada al carrer Ultònia número 13, 2n, 17002 de Girona. Es fa avinent a l'usuari que el Col·legi limitarà l'ús d'aquestes dades per a les finalitats pròpies del funcionament de l'accés, correcta identificació i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web.