x

Servei de queixes i reclamacions dels usuaris i col·legiats

Entre les funcions públiques i finalitats pròpies que la Llei atribueix als Col·legis Professionals s'hi troba la de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

Per tal de complir aquestes funcions, la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics (COFGirona) es constitueix en l’òrgan competent per a la valoració de les actuacions professionals, comprovant que s’adeqüen i compleixen la bona pràctica i les obligacions deontològiques de la professió farmacèutica. En base a les potestats que li atribueixen els Estatuts del COFGirona i la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Junta de Govern iniciarà i resoldrà els procediments relatius al control de l’exercici de la professió, ja sigui per denúncia rebuda per un usuari o company, per petició raonada d’un altre òrgan, o d’ofici.

Les queixes i reclamacions per l'actuació professional d'un col.legiat, tant si es presenten per part d'un usuari com si les presenta un altre col.legiat, hauran d'adreçar-se per escrit a la Junta de Govern del COFGirona, i haurà de constar-hi, com a mínim:

a) Nom i cognoms de la persona que formula la queixa o reclamació

b) Domicili postal a efectes de notificacions, número de telèfon i/o adreça electrònica.

c) Descripció dels fets, raons i la sol·licitud concreta que es formuli, identificant clarament el col·legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.

d) Lloc, data i signatura de qui formula la queixa o reclamació.

 

 L'escrit es pot presentar al Registre d'Entrada del COFGirona, c/ Ultònia, 3, 2n pis, de Girona: 

1. Personalment
2. Per correu postal administratiu.
3. Electrònicament a l'adreça cofgirona@cofgi.org o bé per mitjà del següent formulari:

Els camps marcats amb* són obligatoris.
Formulari de Queixes o Reclamacions
Tal i com es disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, el Col·legi de Farmacèutics de Girona l’informa que l'adreça de correu electrònic es considerarà una dada de caràcter personal. L'usuari sempre té l'opció d'acceptar o rebutjar les condicions legals en les quals facilitarà aquestes dades, recollides a l’Avís legal d'aquesta pàgina web. Es considerarà aquesta acceptació com a consentiment informat, i autoritzarà expressament el tractament de les dades per a l'enviament d'informacions col·legials o d´altre interès. L'usuari té dret a accedir a aquesta informació en qualsevol moment, podent rectificar-la, cancel·lar-la o oposar-se a ella. El fitxer on s'inclouran les dades personals és propietat del Col·legi de Farmacèutics de Girona i està registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i en l´Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Respecte d'aquella informació remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament.