x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del producte GOLD MAX 5 càpsules perquè inclou en la composició principis actius NO declarats en l'etiquetatge

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a I'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT del producte GOLD MAX 5 càpsules, comercialitzat com a complement alimentari, perquè conté en la seva composició el principi farmacològicament actiu aminotadalafil, derivat del tadalafil, inhibidor de la fosfodiesterasa-5 (PDE-5), no inclòs ni declarat en "etiquetatge del producte.

Com que es tracta d'un derivat d'un inhibidor de la PDE-5, la seva inclusió en el producte GOLD MAX 5 capsules suposa un risc per a la salut pública donat el limitat coneixement de la seva activitat farmacològica, les seves característiques farmacocinètiques i el desconeixement del seu perfil de seguretat.

Els inhibidors de la PDE5 estan contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d'esforç, insuficiència cardíaca, arítmies incontrolades, hipotensió, hipertensió arterial no controlada, ictus i en persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica.

Aquest principi actiu (inhibidors selectius de la PDE5) presenta nombroses interaccions amb altres medicaments, podent donar lloc a reaccions adverses de diversa gravetat que cal tenir en consideració, com ara les cardiovasculars, ja que el seu consum s'ha associat a casos d'infart agut de miocardi, angina inestable, arítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident vascular-cerebral, fins i tot la mort cardíaca sobtada, tot i que s'han presentat amb més incidència en pacients amb antecedents de factors de risc cardiovascular.

En particular, la presència d'aquest principi actiu suposa un risc per a aquells individus especialment susceptibles de patir reaccions adverses als inhibidors de la PDE-5, ja que aquestes persones acostumen a recórrer precisament a productes d'aquest tipus, a base d'herbes, com a alternativa als medicaments de prescripció.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la Llei 29/2006 de 26 de juliol, i essent la seva presència al mercat il·legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a alló establert a l'article 99 de l'esmentada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ I QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DE L'ESMENTAT PRODUCTE.

Si algun establiment comercial disposa d'alguna unitat dels productes que s'esmenten en aquesta Nota cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i en cessi la venda i distribució.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS