x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat dels productes MEGAS X comprimits ¡ MEGAS X GOLD comprimits perquè inclouen en la composició principis actius no declarats a l'e

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT dels productes MEGAS X comprimits i MEGAS X GOLD comprimits, comercialitzats com a complements alimentaris, perquè contenen en la seva composició el principi farmacològicament actiu sildenafil, inhibidor de la fosfodiesterasa-5 (PDE-S), no inclòs ni declarat en l'etiquetatge dels productes.
Donat que es tracta d'un inhibidor de la PDE-5, la seva inclusió en els productes MEGAS X comprimits i MEGAS X GOLD comprimits suposa un risc per a la salut pública donat el limitat coneixement de la seva activitat farmacològica, les seves característiques farmacocinètiques i el desconeixement del seu perfil de seguretat.
Els inhibidors de la PDE5 esta n contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d'esforç; insuficiència cardíaca, arítmies incontrolades, hipotensió o hipertensió arterial no controlada, ictus i en persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica.
Aquest principi actiu (inhibidors selectius de la PDES) presenta nombroses interaccions amb altres medicaments, podent donar lloc a reaccions adverses de diversa gravetat que cal tenir en consideració, com ara les cardiovasculars, ja que el seu consum s'ha associat a casos d'infart agut de miocardi, angina inestable, arítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident vascular-cerebral, inclús la mort cardíaca sobtada, tot i que s'han presentat amb més incidència en pacients amb antecedents de factors de risc¡ cardiovascular.
En particular, la presència d'aquest principi actiu, suposa un risc per a aquells individus especialment susceptibles de patir reaccions adverses als inhibidors de la PDE-5, ja que aquestes persones acostumen a recórrer precisament a productes d'aquest tipus, a base d'herbes, com a alternativa als medicaments de prescripció.
Considerant tot el mencionat, així com que els citats productes no han estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la llei 29/2006, de 26 de juliol, sent la seva presencia al mercat il-legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de la citada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ I QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DELS CITATS PRODUCTES.
Si algun establiment comercial disposa d'alguna unitat deis productes que s'esmenten en aquesta nota, cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i en cessi la venda i distribució.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS