x

Et vols col·legiar?

El Col·legi és una institució que agrupa més de 904 farmacèutics que exerceixen a la província de Girona en diversos àmbits: oficina de farmàcia, farmàcia hospitalària, indústria farmacèutica, centres de distribució, salut pública, laboratoris clínics...

Com tots els col·legis professionals, el COFGi és una entitat de dret públic que vetlla per la correcta actuació professional de tots els col·legiats que, com a farmacèutics, han d'aportar els seus coneixements i servei a la societat, vetllant pel bon ús dels medicaments, col·laborant sanitàriament amb els serveis sanitaris per tal d'aconseguir una millora en la salut i en la qualitat de vida dels ciutadans, i informant d'aquells hàbits i formes de vida més saludables.

Per què col·legiar-te?  

La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

L'ingrés dels farmacèutics al Col·legi de la província de Girona és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir en qualsevol de les modalitats professionals, quan el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta província.

A més, si formes part d’aquest col·lectiu professional podràs gaudir dels serveis i avantatges que ofereix aquesta corporació i que són els següents: 

  • Accés a formació continuada en matèria sanitària, per tal d'aconseguir que tots els col·legiats mantinguin actualitzats els coneixements científics de caràcter sanitari i farmacèutic.
  • Informació permanent i actualitzada sobre les normes sanitàries vigents i els aspectes legals que intervenen directament en el desenvolupament de la corresponent vessant professional.
  • Defensa del model sanitari que promou que els medicaments estiguin en mans de professionals sanitaris i no siguin mercadejats per persones alienes a la sanitat.
  • Adequació dels horaris d'atenció al públic de les farmàcies comunitàries segons les normatives indicades per l'Administració Sanitària.
  • Defensa dels farmacèutics davant de possibles problemes de caire professional, amb els mitjans que són de competència col·legial.
  • Impuls de la professió farmacèutica, mantenint-a al dia de les novetats que es donen en l'àmbit sanitari i contribuint al progrés del sector.