x

Sol·licitud d'obertura d'una nova OF

La sol·licitud d’obertura d’una nova oficina de farmàcia (OF), és un tràmit que es realitza a través dels Col·legi de Farmacèutics, que tenen les competències delegades del Departament de Salut.  

Cal tenir en compte que les noves OF es sol·liciten en una Àrea Bàsica de Salut (ABS) determinada i seguint el tràmit que es descriu a continuació, tenint en compte que cal un nombre d'habitants mínim segons el tipus d'ABS per tal que es pugui autoritzar una nova OF.

Els tipus d’ABS que contempla la normativa actual són els següents:

  • ABS Urbana: 1 OF/4000 habitants.Per a autoritzar una nova OF, cal un augment de 2000 habitants més.
  • ABS Semiurbana-Rural: 1 OF/2500 habitants
  • ABS Muntanya: 1 OF/2500 habitants

 En el document adjunt  1 podeu consultar la relació d'ABS de la província de Girona, amb el nombre de farmàcies obertes i autoritzades a cadascuna d'elles.

 

TRÀMIT DE SOL·LICITUD

1. Accediu a la Seu electrònica del COFGirona o presenteu a les oficines col·legials la documentació necessària per a la sol·licitud: 
  • Instància de sol·licitud (doc. adjunt núm.2)
  • Títol de Llicenciat/da (o resguard)
  • Nombre d’habitants censats a l’ABS (*)

(*) El càlcul del nombre TOTAL d’habitants de l’ABS s’obté fent el sumatori de tres valors  (valor A + valor B + valor C).

Valor A: Habitants principals de cada municipi.

El nombre d’habitants principals s'obté de la suma dels valors dels Certificats d’habitants que emeten, prèvia sol·licitud, els Ajuntaments dels municipis que integren l’ABS on es vol sol·licitar una oficina de farmàcia.

Cal doncs  sol·licitar a tots els Ajuntaments dels municipis de l’ABS , un certificat del cens VIGENT A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD (Model al Doc. adjunt núm. 3). Els documents originals (o fotocòpies compulsades) s’han de presentar a les oficines col·legials.

Valor B: Habitants de segona residència de cada municipi

Segons la Instrucció 04/2006, del Departament de Salut, el càlcul dels habitants de segona residència s’admet a partir de la següent operació aritmètica:

“...el nombre acreditat d’habitatges totals es multiplica per quatre i es detreu de la xifra resultant del nombre acreditat d’habitants censats. A la xifra final resultant d’aquesta operació aritmètica se li aplica el 10% que preveu la Llei d’Ordenació farmacèutica de Catalunya.

 Així doncs, el nombre  d’habitatges totals dels diferents municipis de cada Àrea Bàsica de Salut pot obtenir-se:

  • Nombre d’habitatges fins a l’any 2021: es pot obtenir sol·licitant un Certificat a l’INE (C/ Cap de Creus, 6. Girona. Tel. 972 20 00 99). Aquesta informació també es pot trobar a: ine.es o bé www.idescat.es
  • A partir de 2021 i fins el moment present, es pot descarregar la informació sobre els habitatges acabats anualment, des de 2021 fins el moment de la petició, al web d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya                                                                             

El nombre d’habitatges total de cada municipi de l'ABS s’ha de multiplicar per 4 (es considera una mitjana de 4 habitants per habitatge) i restar-ne el nombre d’habitants censats. D’aquest nombre se'n computa un 10% (valor B) al càlcul final.

 Valor CNombre de places hoteleres i de càmping:

Per obtenir aquest valor cal accedir al web de la Generalitat de Catalunya, en concret a Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/PerTemes/) . A la part inferior dreta de la pàgina hi ha un accés a uns "Bústia de contacte" on cal accedir i omplir el formulari, sol·licitant un Certificat de les places hoteleres i de càmping  , tot indicant els municipis concrets dels què es vulgui obtenir el certificat. Del valor certificat, cal computar-ne un 10% pel recompte total: valor C            

 Els documents originals (o fotocòpies compulsades) s’han de presentar a les oficines col·legials.

 

2. Pagament de taxes:  315,85 euros
3. En el cas que es vulgui delegar  la representació d'una persona per un altre en un expedient, calen poders notarials o bé  una designa feta per presència física de l'interessat davant les Oficines del Col·legi, a poder ser en presència del Secretari, o si no d'una de les persones encarregades de la instrucció dels expedients (Doc. Adjunt núm. 4)

 

En els documents adjunts trobareu models i plantilles  que us poden facilitar la tramitació, així com un resum de la normativa vigent que afecta la soL·licitud d'obertura d'una nova Oficina de Farmàcia.

 

Per a més informació, pots consultar la Seu electrònica COFGi o adreçar-te  a les oficines col·legials (972 201824 (Laura Lorite) o expedients@cofgi.org )