x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del producte EPISTABOL

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement, mitjançant una denúncia, de la comercialització del producte EPISTABOL.

Aquest producte està comercialitzat com a complement alimentari, tot i no haver estat notificat com a tal a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, d'acord amb allò previst a la normativa vigent.

En l'etiquetatge del producte EPISTABOL figura el metilepitiostanol. La inclusió d'aquest principi farmacològicament actiu li confereix la condició legal de medicament, segons l'establert a l'article 8 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

EPISTABOL és un producte destinat a un consum en l'entorn del fisioculturisme, que es presenta com a alternativa als esteroids anabolitzants per augmentar la masa i força muscular. El metilepitiostanol és una prohormona que en el cos es metabolitza a la substància hormonal desoximetiltestosterona, que pot produir efectes adversos que, en funció de l'individu i de la durada del tractament, poden ésser importants i, en ocasions, irreversibles.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, essent la seva presència al mercat il·legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de l'esmentada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALlTZACIÓ I LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS D'EPISTABOL.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS