x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del producte LIBID-UP FOR HIM perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

La direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT del producte LlBIDUP FOR HIM, perquè conté en la seva composició el principi farmacològicament actiu TADALAFIL, no declarat en l'etiquetatge.

Aquest producte està comercialitzat com a complement alimentari, tot i no haver estat notificat com a tal a les autoritats competents, d'acord amb allò previst a la normativa vigent.

El tadalafil actua restaurant la funció erèctil deteriorada, mitjanyant l'augment del flux sanguini del penis per inhibició selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE5).

Aquest principi actiu (inhibidor selectiu de la PDE5) presenta nombroses interaccions amb altres medicaments, podent aparèixer reaccions adverses de diversa gravetat que cal tenir en consideració, com ara cardiovasculars, ja que el seu consum s'ha associat a casos d'infart agut de miocardi, angina inestable, arítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident vascular-cerebral, i fins i tot la mort cardíaca sobtada, que s'han presentat amb més incidència en pacients amb antecedents de factors de risc cardiovascular.

La presència d'aquest principi actiu en el producte LlBID-UP FOR HIM, sense estar declarada en la seva composició, representa un risc per a la salut dels consumidors, al tractar-se d'un complement alimentari vigoritzant a base d'herbes que no pot contenir aquest tipus de substàncies. En particular suposa un risc per a aquells individus especialment susceptibles de patir reaccions adverses als inhibidors de la PDE5, ja que aquestes persones poden recórrer precisament a productes d'aquest tipus, a base d'herbes, com a alternativa als medicaments de prescripció.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, essent la seva presència al mercat il·legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de l'esmentada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALlTZACIÓ I QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DE L'ESMENTAT PRODUCTE.

El fet de contenir els principis farmacològicament actius indicats confereix a aquests productes la consideració de medicament i, en no haver estat avaluats ni utoritzats prèviament a la seva comercialització a l'Estat espanyol per l'AEMPS, la seva presència al mercat és il·legal i s'han de retirar.

Si algun establiment comercial disposa d'alguna unitat dels productes que s'esmenten en aquesta nota cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i en cessi la venda i distribució.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS