x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del producte LlPO 6 per incloure en la seva composició el principi actiu IOHIMBINA

La direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT del producte LIPO 6, perquè conté en la seva composició el principi farmacològicament actiu IOHIMBINA.

Aquest producte està comercialitzat com a complement alimentari, tot i no haver estat notificat com a tal a les autoritats competents, d'acord amb allò previst a la normativa vigent.

La iohimbina és un antagonista a2 adrenèrgic (simpaticolític). A dosis baixes és hipertensor i a dosis més elevades hipotensor, vasodilatador dels territoris vasculars perifèrics. La vasodilatació induïda als cossos cavernosos és la causant de la seva capacitat per millorar la funció sexual. També provoca un augment del to i la motilitat intestinal, així com un augment de la lipòlisi a I'adipòcit.

A l'Estat Espanyol no hi ha cap medicament autoritzat que contingui aquesta substància en la seva composició.

A França però, està autoritzat un medicament amb aquest principi actiu que té com a indicació el tractament de la disfunció erèctil i la hipotensió ortostàtica. La fitxa tècnica del producte a França recull una sèrie d'efectes adversos relacionats amb el seu ús: trastorns del sistema nerviós central com nerviosisme, irritabilitat, insomni, tremolor, vertigen, migranya; problemes digestius com nàusees, vòmits ito diarrees; problemes cardiovasculars tals com taquicàrdia, priapisme. També presenta interaccions medicamentoses amb clonidina i inhibició de I'activitat dels medicaments antihipertensius.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb I'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, essent la seva presència al mercat il·legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de l'esmentada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DE L'ESMENTAT PRODUCTE.

El fet de contenir els principis farmacològicament actius indicats confereix a aquest producte la consideració de medicament i, en no haver estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització a l'Estat espanyol per l'AEMPS, la seva presència al mercat és il·legal i s'ha de retirar.

Si algun establiment comercial disposa d'alguna unitat dels productes que s'esmenten en aquesta nota cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i en cessi la venda i distribució.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS