x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del producte LlPO 6 BLACK capsules perquè inclou en la seva composició el principi actiu iohimbina

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la LLei 29/2006, ha resolt ordenar la PROHIBICIÓ DE COMERCIALlTZACIÓ I RETIRADA DEL MERCAT del producte LIPO 6 BLACK càpsules, comercialitzat com a complement alimentari, perquè conté en la seva composició el principi actiu iohimbina.

La iohimbina és un antagonista alfa-2 adrenèrgic (simpaticolític). A dosis baixes és hipertensor i, a dosis més elevades, és hipotensor. La vasodilataci6 induïda en els cossos cavernosos és la causant de la seva capacitat per a millorar la funció sexual.

A Espanya no hi ha cap medicament autoritzat que inclogui iohimbina a la seva composició. No obstant, a França està autoritzat un medicament que conté aquesta substància, que té com a indicació el tractament de la disfunció erèctil i de la hipotensió ortostàtica.

La fitxa tècnica d'aquest medicament recull tota una sèrie d'efectes adversos que inclouen: trastorns del sistema nerviós central com nerviosisme, irritabilitat, insomni, tremolors, vertigen i migranya; problemes digestius com nàusees, vòmits i/o diarrees; problemes cardiovasculars com taquicàrdia o priapisme. Igualment, presenta interaccions amb medicaments com la clonidina i inhibeix l'activitat de fàrmacs antihipertensius.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la llIei 29/2006, de 26 de juliol, essent la seva presència al mercat iI·legal, la Direcció de I'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de l'esmentada llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ I QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DE L'ESMENTAT PRODUCTE.

Si algun establiment comercial disposa d'alguna unitat del producte que s'esmenta en aquesta Nota cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i en cessi la venda i distribució.

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS