x

NOTÍCIES

Conveni col•laboració entre Servei Català de la Salut i el Consell Català (CCFC)

Dimarts 9 de febrer va tenir lloc la signatura d'un conveni de col·laboració entre el CatSalut i el Consell Català de farmacèutics de Catalunya (adjunt) amb l'objectiu de desenvolupar projectes destinats a fomentar el desplegament de l'atenció farmacèutica comunitària en el Sistema públic de Salut de Catalunya.

Aquest conveni és el resultat de la feina ben feta al llarg dels anys, així com més recentment de la resposta que ha donat la farmàcia comunitària en la situació de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19, que l’ha evidenciat com un recurs sanitari necessari i útil pel sistema i  pròxim i accessible a la ciutadania. Com exemples tenim la gestió del pla de medicació des de la farmàcia per evitar desplaçaments innecessaris a Centres d’Atenció Primària; el circuit per a l’entrega de proximitat de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) a través de la farmàcia comunitària i quan la farmàcia hospitalària ho sol·licita;  o  l’estratègia de cribratge pilot de la COVID-19 que es va realitzar a les farmàcies del districte de Les Corts, a Barcelona.

El present conveni suposa, doncs, un gran pas per la integració de la farmàcia dins del Sistema de Salut com un punt d’atenció comunitària més i esdevé una oportunitat per establir definitivament mecanismes de coordinació entre nivells assistencials per garantir una atenció farmacèutica continuada i adequada al llarg de tot el procés terapèutic del pacient, ja sigui amb l’àmbit de l’atenció hospitalitzada i especialitzada, l’atenció intermèdia, l’atenció primària i l’atenció  comunitària.

  • 3 grans àmbits d’actuació

Els projectes en què es concreta el Conveni estan relacionats amb 3 grans àmbits d’actuació:

  • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia;
  • Accessibilitat i coordinació assistencial;
  • Atenció i seguiment farmacoterapèutic a pacients amb malalties cròniques.

Alguns d’aquests projectes que contempla el Conveni ja estan en marxa, com és el cas del Programa de primeres dispensacions, el Programa de cribratge de càncer de còlon i recte i el Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments. Així mateix, els que encara no ho estan, s’ha establert un sistema de priorització per anar-los desenvolupant progressivament, basat en aspectes operatius i de viabilitat, criteris assistencials, normatius i d’eines de sistemes d’informació.

Addicionalment, es podran establir altres projectes de col·laboració que permetin aprofundir en el vessant comunitari de l’atenció farmacèutica per afrontar qualsevol tipus de necessitat i d’actuació de forma consensuada.

Un cop realitzat i consolidat cadascun dels projectes, es valorarà la seva inclusió al Concert d’Atenció Farmacèutica. 

  • Adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies comunitàries

Així mateix, atès que aquest Conveni suposa un avenç en la coordinació de les oficines de farmàcia com a part del Sistema públic de Salut de Catalunya, aquesta integració es farà visible a tot el sistema sanitari i a la ciutadania mitjançant l’adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies, en els casos que es consideri adient.

  

  • Valoració dels Presidents sobre la signatura del conveni

https://youtu.be/a3dmMYAyAeY