x

NOTÍCIES

Inici Campanya Vacunació Antigripal

Avui, 15 d’octubre, es posa en marxa la Campanya de Vacunació contra el virus de la grip, amb una durada prevista fins el mes de març 2021.

La campanya es dividirà en dues etapes diferenciades:

Una primera etapa, centrada en les properes setmanes, en la qual es farà especial èmfasi en la població de risc, que s’ha estimat aproximadament en 2 milions de persones, i entre la qual s’inclouen tots els professionals sanitaris. L’objectiu és aconseguir que, en el primer mes de la campanya, la taxa de vacunació en aquest col·lectiu sigui el més alta possible. El procediment contempla la coordinació amb l’Equip d’Atenció Primària corresponent, que serà qui informarà del lloc on tindrà lloc la vacunació tant de pacients com de professionals sanitaris.

En la segona etapa es preveu que la campanya de vacunació s’adreci a la resta de la població i estarà condicionada al desenvolupament de la primera.

Enguany des de Salut Pública s'ha organitzat la campanya de forma centralitzada, designant punts de vacunació allunyats dels centres i establiments sanitaris. Per això es durà a terme en diferents espais habilitats en els diversos municipis (centres cívics, pavellons...).

 La campanya de vacunació de la grip 2020-2021 s'adreça als següents grups de risc:

  1. Persones d’edat igual o superior a 60 anys. Cal fer un èmfasi especial en aquelles persones que conviuen en institucions tancades
  2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:
  • Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (inclosa la hipertensió), neurològiques o respiratòries (incloses l’asma, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística)
  • Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:

o diabetis mellitus

o obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)

o malaltia renal crònica i síndrome nefròtica

o hemoglobinopaties i anèmies

o hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples

o asplènia o disfunció esplènica greu

o malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic

o malalties neuromusculars greus

o immunosupressió (incloses les immunodeficiències primàries i l’originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs ─inclòs el tractament amb eculizumab─ o en els receptors de trasplantaments i dèficits del complement)  

o càncer i hemopaties malignes

o implant coclear o en espera de l’implant

o fístula de líquid cefalorraquidi

o malaltia celíaca

o malaltia inflamatòria crònica

o trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres. En aquest  grup, cal fer un èmfasi especial en aquelles persones que necessitin un seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l’any precedent.

o Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.

o Persones de qualsevol edat (≥ 6 mesos) institucionalitzades de manera perllongada.

o Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació i dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part i que no s'hagin vacunat durant l'embaràs).

o Menors entre els 6 mesos i els 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat menor de 32 setmanes de gestació.

  1. Persones que poden transmetre la grip a les que tenen un risc alt de presentar complicacions:

o Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris tant d’atenció primària com especialitzada i hospitalària, pública i privada, així com el personal d’oficines de farmàcia. Es farà èmfasi especial en el personal que té contacte mantingut amb pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits anteriorment.

o Persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d’atenció a malalts crònics, especialment les que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.

o Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.

o Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d’alt risc o a gent gran (definits en els apartats 1 i 2).

o Persones que conviuen a la llar, inclosos els infants a partir dels 6 mesos d’edat, amb d’altres que pertanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seva condició clínica especial (esmentades al punt 2).

  1. Altres grups als quals es recomana la vacunació:
  • Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups següents:

o Forces i cossos de seguretat de l’Estat i policia autonòmica o local

o Bombers

o Serveis de protecció civil

o Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries

o Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial (inclosos els centres d’acolliment d’immigrants) 

  • Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l’oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica de tots dos virus.
  • Tenint en compte la situació epidemiològica actual i la importància de mantenir els serveis educatius actius, per aquesta campanya 2020-2021 també es considerarà el col·lectiu de docents com un servei púbic essencial on es recomana la vacunació.

Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials siguin vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.

Per demanar hora per vacunar-se podeu contactar amb el corresponent Centre d’Atenció Primària, des d’on us donaran dia, hora i us indicaran el  punt de vacunació que us correspon.

Adjunt trobareu el document de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb les Recomanacions de vacunació contra la grip Campanya 2020-2021 (grups de risc,…).