x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos medicaments il·legals.

La Subdirecció General d’Inspecció i Control de Medicaments de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixença de la comercialització de diversos productes que, per la seva composició amb espècies medicinals no incloses en l’Annex de l’Ordre Ministerial de 3 d’octubre de 1973 i/o per atribuir-se propietats per tractar, prevenir, curar o alleugerir malalties, tenen la consideració legal de medicaments, d’acord amb els articles 8 i 42 de la Llei 25/1990, del medicament.

 

Els productes afectats, així com les empreses fabricants i/o distribuïdores d’aquests productes es detallen en l’Annex adjunt (1). Cal tenir present que aquest llistat conté un error de transcripció en la denominació d’un dels productes implicats, de manera que on diu GLUNOSAR LITIO ha de constar GLUCOSOR LITIO.

 

D’acord amb la informació facilitada, aquests productes es comercialitzen tant a través dels canals farmacèutics habituals com fora d’aquests.

 

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l’AEMPS. Per tant, d’acord amb l’article 95.2 de la Llei 14/86, general de sanitat, la seva presència en el mercat és IL·LEGAL i s’han de RETIRAR DEL MERCAT, tal i com estableix l’article 106 de la Llei 25/1990.

 

Us enviem aquesta informació per tal que en tingueu coneixença, en feu la màxima difusió possible dins del vostre àmbit competencial i pugueu adoptar les mesures escaients per tal de contribuir a fer efectiva aquesta retirada del mercat.

 

 

Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS