x

NOTÍCIES

Convocatòria oberta per a l'accés a les proves selectives FIR 2020

Publicada al BOE núm. 216, l'Ordre SCB/925/2019, de 30 de agost, per la que s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2019 per l'accés a l'any 2020, a places de formació sanitària especialitzada per les titulacions universitaries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Segons informacions rebudes, la realització de la prova FIR es realitzarà el proper dia 25 de gener de 2019.

El termini per presentar la sol·licitud és d'un mes, a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» (fins el 9 d'octubre de 2019).