x

NOTÍCIES

Programa Tests d'antígens d'assimptomàtics al col·lectiu del lleure educatiu d'estiu a les farmàcies (TAR)

Des del Departament de Salut i amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, s'ha dissenyat una nova via de cribratge poblacional per la detecció de persones asimptomàtiques infectades per SARS-CoV-2 que es realitzarà a les oficines de farmàcia de forma GRATUÏTA.  Està previst que aquest cribratge s'inici dilluns 19 de juliol. 

El cribratge s'adreça a persones asimptomàtiques i que no siguin contactes estrets i que compleixin els següents criteris: 

  • Pertànyer al col·lectiu de persones que treballen o participen en activitats del lleure educatiu d'estiu (casals (*), colonies, campaments, rutes, etc.)
  • Trobar-se en les següents franges d'edat:
    • de 16 anys o superior
    • de 10 a 15 anys (sempre acompanyats per un adult responsable) 
  • Voler fer-se la prova de manera voluntària

(*) en el cas d'activitats sense pernocta, es recomana que la realització dels test es dugui a terme cada 3 dies

Per accedir a fer-se un TAR a les farmàcies, el col·lectiu  que pertany a l'àmbit del lleure educatiu d'estiu i que compleix els criteris anteriors haurà de mostrar al/a la farmacèutic/a la convocatòria enviada per la Direcció General de Joventut a través de l'entitat o empresa organitzadora de l'activitat o bé el document de la declaració d'autoresponsabilitat degudament complimentat adjunt a la convocatòria.

 La prova utilitzada per dur a terme el programa de cribratge a les farmàcies és el test antigènic ràpid o TAR. Es tracta d'una prova que detecta proteïnes del virus. Permet identificar les persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2. 

El test es durà per frotis nasal. El frotis nasal el realitzarà per autopresa de mostra supervisada pel farmacèutic o farmacèutica.  El farmacèutic serà qui procesarà la mostra (els resultats s'obtenen en 15 minuts aproximadament),  comunicarà el resultat a la persona interessada i enregistrarà el resultat en la plataforma TARCAT del Departament de Salut.   

L'usuari podrà consultar el resultat a La Meva Salut a partir de l'endemà. 

A continuació podeu consultar la Relació de farmàcies participants en el Programa TAR per la realització del Test Ràpid d'Antígens