x

NOTÍCIES

Inici Campanya Antigripal 2021-2022

Avui, 25 d’octubre, es posa en marxa la Campanya de Vacunació contra el virus de la grip, amb una durada prevista fins el mes de març 2021.

Si ets dels grups de risc , ja pots demanar Cita a través del web citasalut.gencat.cat o de la MevaSalut a l'apartat Cita.

Grups de risc als quals s'adreça la campanya de vacunació de la grip 2021-2022: 

 

  1. Persones d’edat igual o superior a 60 anys. Cal fer un èmfasi especial en aquelles persones que conviuen en institucions tancades
  2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:
  • Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (inclosa la hipertensió), neurològiques o respiratòries (incloses l’asma, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística)
  • Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:

o diabetis mellitus

o obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)

o malaltia renal crònica i síndrome nefròtica

o hemoglobinopaties i anèmies

o hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples

o asplènia o disfunció esplènica greu

o malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic

o malalties neuromusculars greus

o immunosupressió (incloses les immunodeficiències primàries i l’originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs ─inclòs el tractament amb eculizumab─ o en els receptors de trasplantaments i dèficits del complement)  

o càncer i hemopaties malignes

o implant coclear o en espera de l’implant

o fístula de líquid cefalorraquidi

o malaltia celíaca

o malaltia inflamatòria crònica

o trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres. En aquest  grup, cal fer un èmfasi especial en aquelles persones que necessitin un seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l’any precedent.

o Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.

o Persones de qualsevol edat (≥ 6 mesos) institucionalitzades de manera perllongada.

o Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació i dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part i que no s'hagin vacunat durant l'embaràs).

o Menors entre els 6 mesos i els 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat menor de 32 setmanes de gestació.

           3. Persones que poden transmetre la grip a les que tenen un risc alt de presentar complicacions:

o Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris tant d’atenció primària com especialitzada i hospitalària, pública i privada, així com el personal d’oficines de farmàcia. Es farà èmfasi especial en el personal que té contacte mantingut amb pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits anteriorment.

o Persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d’atenció a malalts crònics, especialment les que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.

o Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.

o Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d’alt risc o a gent gran (definits en els apartats 1 i 2).

o Persones que conviuen a la llar, inclosos els infants a partir dels 6 mesos d’edat, amb d’altres que pertanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seva condició clínica especial (esmentades al punt 2).

             4.Altres grups als quals es recomana la vacunació:
  • Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups següents:

o Forces i cossos de seguretat de l’Estat i policia autonòmica o local

o Bombers

o Serveis de protecció civil

o Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries

o Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial (inclosos els centres d’acolliment d’immigrants) 

  • Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l’oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica de tots dos virus.
  • Tenint en compte la situació epidemiològica actual i la importància de mantenir els serveis educatius actius, per aquesta campanya 2021-2022 també es considerarà el col·lectiu de docents com un servei púbic essencial on es recomana la vacunació.

La campanya es durà a terme mitjançant l'administració d'una dosi de vacuna durant la campanya. Els menors de 9 anys que es vacunin per primera vegada, s'han d'administrar dues dosis de vacuna, amb un interval mínim de 4 setmanes. En les temporades succesives s'administrarà una sola dosi.

Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials siguin vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.

Malgrat que hi ha recomanacions d’algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2021-2022 no es considera grup de risc –a l’efecte de rebre la vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana, infantil o adulta de menys de 60 anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.

Vacunació i infecció per la COVID-19

Interval entre la vacunació antigripal i la vacunació contra la COVID-19

Fins ara, com a mesura de precaució es respectava l’interval de 7 dies entre la vacuna antigripal i la vacuna contra la COVID-19. Amb l’evidència actual, les vacunes contra la grip i contra la COVID-19 d’ARNm (Comirnaty i Spikevax) es poden coadministrar, sense tenir en compte el temps d’interval entre aquestes les vacunes. La coadministració podria donar lloc a major probabilitat d’aparició de reaccions adverses.

Vacunació antigripal de persones que han tingut infecció per la COVID-19 i dels seus contactes estrets

Una gran part dels pacients amb COVID-19 pertanyen a grups de risc en què està indicada la vacunació antigripal. La vacunació també està indicada en les persones que poden transmetre la grip a d’altres que tenen un alt risc de presentar complicacions. Davant els dubtes que planteja la vacunació d’aquests pacients i els seus contactes, es recorda que totes les vacunes antigripals de què es disposa per a aquesta campanya són inactivades i presenten les següents contraindicacions:

• Patir una malaltia aguda moderada o greu.
• Haver patit una reacció al·lèrgica greu (per exemple, anafilaxi) a algun component (excepte l’ou) de la vacuna o després d’haver rebut una dosi prèvia de vacuna antigripal inactivada.
• Antecedents de la síndrome de Guillain-Barré (GBS) a les 6 setmanes posteriors d’haver rebut una dosi de la vacuna contra la grip.

La immunosupressió, l’embaràs i la lactància no són contraindicacions per a la vacuna antigripal inactivada.


No es coneixen contraindicacions mèdiques per vacunar persones que han superat la COVID-19 i, en principi, no cal esperar un temps específic després de la malaltia. L’evidència recent mostra que la mortalitat dels pacients amb COVID-19 es duplica quan també estan infectats pel virus de la grip.

No obstant això, per minimitzar el risc de transmissió, es recomana de posposar la vacunació fins a finalitzar els dies d’aïllament recomanats. De la mateixa manera, els contactes estrets d’un cas confirmat que pertanyin als grups en els quals es recomana la vacunació contra la grip poden vacunar-se un cop superat el període de quarantena sense haver desenvolupat símptomes.

Així mateix, les persones per a les quals es recomana la vacunació antigripal que pateixin infecció activa per la COVID-19 i que no requereixin ingrés hospitalari ni tractament immunosupressor poden vacunar-se un cop superat el quadre clínic i després de finalitzar el període d’aïllament establert.

 

El Consejo General ha elaborat el següent material informatiu en relació a la campanya antigripal:

 

Tota la informació sobre la Campanya Antigripal:

Horaris i zones de vacunació :

  • zona d'Equip d'Atenció Primària (EAP) Girona 3 (cartell adjunt), en concret al CAP Montilivi , el Pavelló de Palau, el Casal Cívic Girona-Montilivi i el Centre Cívic Palau- Biblioteca Ernest Lluch, fins el 3 de desembre .